En risikoanalyse utføres for å avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet, et system eller en situasjon. Hensikten med analysen er å framskaffe underlag for riktige beslutninger. På bakgrunn av analysen gjøres en risikoevaluering for å forebygge, redusere eller minimalisere risikoen.

Risikoanalyse og risikoevaluering er en del av risikovurdering, som igjen er en del av risikostyring.

I praksis handler det om å identifisere hva som kan gå galt vurdert i forhold til sannsynlighet og konsekvens. I en praktisk verden vil det ofte også ligge en kost og nyttevurdering som avgjør omfanget av påfølgende tiltak. Vi forbereder og presenterer sluttresultatet for deg. Sammen blir vi enige om hvilke tiltak som skal iverksettes for at deg og din familien skal leve trygt.